02.jpg

GREJA?I OLUKA

grejac oluka

Vrlo atraktivna ponuda za ugradjivanje greja?a u sve vrste oluka. Ne zaboravite u olucima se sakuplja voda. Ona može da ledi i da napravi neželjeni efekat. E, tu mi dolazimo tako što specijalne greja?e postavljamo u oluke i slivnike i Vi ste pošte?eni briga, dodatnih troškova i nerviranja uz minimalnu potrošnju elektri?ne energije maksimalna ušteda.

PAMETNE INSTALACIJE

grejac oluka

Npr sve elektri?ne ure?aje, sve vrste grejnih tela to jest svakog potroša?a elektri?ne energije možete putem vašeg mobilnog telefona slanjem SMS poruke aktivirati na obostrano zadovoljstvo. Za sva objašnjenja ovog revolucionarnog dostignu?a možete se obratiti na naše brojeve telefona koje imate na sajtu.Pored svega navedenog, SZR Elektro Diške da bi bila što kvalitetnija i autenti?nija a sve radi podizanja kvaliteta usluga, koristi priliku da sve svoje poslovne prijatelje, saradnike i korisnike usluga obavesti da smo tehni?ki i inovativno došli do faze kada možemo da izvodimo radove upravljamo TZV “Pametnim instalacijama” (upravljanje instalacijama putem SMS poruka sa mobilnog telefona).

Elektro Diške Kragujevac sa nama u 22. vek. SZTR Elektro Diške, Kragujevac

U nizu izvo?a?a radova vezanih za delatnost instalacija i elektroinstalacija, kvalitetom, brzinom, tradicijom, iski+ustvom kao i poverenjem mušterija izdvajamo se ve? duže vreme. SZR "Elekro Diške" - Kragujevac uvo?enjem inovativnih ideja, stalnim usavršavanjem i materijala, dobavljanjem kvalitetnih sitovina i materijala potrebnih u radu što se instalacija i elektroinstalacija ti?e pove?ala je ovu vrstu usluge na najviši mogu?i nivo.

Sa svojim stru?nim timom projektujemo elektroinstalacije jake i slabe struje i izvodimo radove na vrhunskom nivou. Gromobranske instalacije su, verujemo da to znate i sami, jedanh od ve?ih izazova u ovom poslu. Njihovim instalacijama prilazimo sa maksimalnom ozbiljnoš?u, pripremom i realizaijom. Iako nimalo naivno montiranje ovakvih vrsta instalacija ugradnja mnogobrojnih gromobranskih instalacija predstavlja na neki na?in i našu li?nu kartu u ovoj oblasti.

Ništa manje zahtevno i sigurno prilazimo projektovanju i izradi ili ugradnji i pametnih instalacija u bilo kojoj kombinaciji po želji mušterija. Projektovanje i ugradnja pametnih instalacija u velikoj meri zavisi od pristupa samom idejnom rešenju kao i pri samom izvo?enju radova. Greške  nisu dozvoljene, iz tog razloga dosta pažnje obra?amo i na samu logistiku, razradu, ponudu najboljih mogu?ih rešenja kao i na samu realizaciju.

Možemo da se pohvalimo sa dosta i da smo mnogo poslovnih i privatnih objekata, da tako kažemo, spasili i finansijski i u svakom drugom pogledu.

Greja?i u olucima su veoma dobra investicija jer spre?ava zadržavanje leda u olucima. Uvodjenjem i instalacijom greja?a u oluke, spre?ava zamrzavanje vode i spre?ave velike probleme na objektima bilo privatnim bilo poslovnim. Instalacija greja?a u oluke je ujedno i jedna od naših naj atraktivnijih delatnosti. U ovoj oblasti postižemo itekako zapažene rezultate. Nabavka najkvalitetnijih greja?a, iskustvo i kvalitet ugradnje svrstava nas u sam vrh ugradnje ovakvih vrsta instalacije i elektroinstalacija i elektroinstalacije slabe struje.

Mnogo truda, najkvalitetnija mogu?a oprema, dizajn i ugradnja u ovoj oblasti instalacija nas svrstava u lidere projektovanja i izrade elektroinstalacija.

Mnogobrojni ugra?eni interfoni u poslovnim i stambenim zgradama, kao i privatnim ku?ama su garant kvaliteta. Što se projekata i ugradnje elektroinstalacija ti?e u naš ponu?eni opus spadaju i svetle?e reklame. Veoma atraktivan izazov za našu firmu, a garncija kvaliteta, izrade, nabavke kvalitetnih delova i ugradnje je to da pola Srbije poseduje svetle?e reklame koje smo mi osmislili, projektovali, uradili i ugradili

Ostajemo i dalje u domenu elektroinstalacija jake struje tako da slede?a delatnost u projektovanju i ugradnji instalacija je u polju veoma fleksibilnog, osetljivog vrlo opipljivog i nadasve genijalnog video nadzora. Najsavremenija tehnologija instalacija video nadzora se razvijala skoro svakog trena tako da u ovom opusu pratimo najnovija tehni?ko tehnološka dostignu?a i uspešno ih primenjujemo u praksi projektovanja ugradnje i plasiranje elektroinstalacija u domenu video nadzora. Imamo ideju, imamo tehnološka rešenja, imamo najkvalitetnije dobavlja?e, imamo vrlo kvalitetne uposlene stru?njake, imamo tradiciju i iskustvo - jednom re?ju imamo sve potrebno u domenu projektovanja i ugradnje elektro i drugih instalacija.

Pomenu?emo samo neke od renomiranih kompanija i privatnih i državnih firmi kojima smo bili i projektanti i izvo?a?i radova elektro instalacija svih domena

  • GZR Popovi?
  • Gigant Agro market doo Kragujevac
  • Gomma Line doo Kragujevac
  • Ginekološka ordinacija Vezmar

kao i mnogi drugi znani i neznani poslovni saradnici

 

Elektro Diške Kragujevac

PARTNER KOME SE VERUJE

Tel 034 327 222

 

Kursna Lista

PretragaReference

01.jpg