03.JPG

U nizu izvo?a?a radova vezanih za delatnost instalacija i elektroinstalacija, kvalitetom, brzinom, tradicijom, iski+ustvom kao i poverenjem mušterija izdvajamo se ve? duže vreme. SZR "Elekro Diške" - Kragujevac uvo?enjem inovativnih ideja, stalnim usavršavanjem i materijala, dobavljanjem kvalitetnih sitovina i materijala potrebnih u radu što se instalacija i elektroinstalacija ti?e pove?ala je ovu vrstu usluge na najviši mogu?i nivo.

Sa svojim stru?nim timom projektujemo elektroinstalacije jake i slabe struje i izvodimo radove na vrhunskom nivou. Gromobranske instalacije su, verujemo da to znate i sami, jedanh od ve?ih izazova u ovom poslu. Njihovim instalacijama prilazimo sa maksimalnom ozbiljnoš?u, pripremom i realizaijom. Iako nimalo naivno montiranje ovakvih vrsta instalacija ugradnja mnogobrojnih gromobranskih instalacija predstavlja na neki na?in i našu li?nu kartu u ovoj oblasti.

Ništa manje zahtevno i sigurno prilazimo projektovanju i izradi ili ugradnji i pametnih instalacija u bilo kojoj kombinaciji po želji mušterija. Projektovanje i ugradnja pametnih instalacija u velikoj meri zavisi od pristupa samom idejnom rešenju kao i pri samom izvo?enju radova. Greške  nisu dozvoljene, iz tog razloga dosta pažnje obra?amo i na samu logistiku, razradu, ponudu najboljih mogu?ih rešenja kao i na samu realizaciju.

Možemo da se pohvalimo sa dosta i da smo mnogo poslovnih i privatnih objekata, da tako kažemo, spasili i finansijski i u svakom drugom pogledu.

Greja?i u olucima su veoma dobra investicija jer spre?ava zadržavanje leda u olucima. Uvodjenjem i instalacijom greja?a u oluke, spre?ava zamrzavanje vode i spre?ave velike probleme na objektima bilo privatnim bilo poslovnim. Instalacija greja?a u oluke je ujedno i jedna od naših naj atraktivnijih delatnosti. U ovoj oblasti postižemo itekako zapažene rezultate. Nabavka najkvalitetnijih greja?a, iskustvo i kvalitet ugradnje svrstava nas u sam vrh ugradnje ovakvih vrsta instalacije i elektroinstalacija i elektroinstalacije slabe struje.

Mnogo truda, najkvalitetnija mogu?a oprema, dizajn i ugradnja u ovoj oblasti instalacija nas svrstava u lidere projektovanja i izrade elektroinstalacija.

Mnogobrojni ugra?eni interfoni u poslovnim i stambenim zgradama, kao i privatnim ku?ama su garant kvaliteta. Što se projekata i ugradnje elektroinstalacija ti?e u naš ponu?eni opus spadaju i svetle?e reklame. Veoma atraktivan izazov za našu firmu, a garncija kvaliteta, izrade, nabavke kvalitetnih delova i ugradnje je to da pola Srbije poseduje svetle?e reklame koje smo mi osmislili, projektovali, uradili i ugradili

Ostajemo i dalje u domenu elektroinstalacija jake struje tako da slede?a delatnost u projektovanju i ugradnji instalacija je u polju veoma fleksibilnog, osetljivog vrlo opipljivog i nadasve genijalnog video nadzora. Najsavremenija tehnologija instalacija video nadzora se razvijala skoro svakog trena tako da u ovom opusu pratimo najnovija tehni?ko tehnološka dostignu?a i uspešno ih primenjujemo u praksi projektovanja ugradnje i plasiranje elektroinstalacija u domenu video nadzora. Imamo ideju, imamo tehnološka rešenja, imamo najkvalitetnije dobavlja?e, imamo vrlo kvalitetne uposlene stru?njake, imamo tradiciju i iskustvo - jednom re?ju imamo sve potrebno u domenu projektovanja i ugradnje elektro i drugih instalacija.

Pomenu?emo samo neke od renomiranih kompanija i privatnih i državnih firmi kojima smo bili i projektanti i izvo?a?i radova elektro instalacija svih domena

  • GZR Popovi?
  • Gigant Agro market doo Kragujevac
  • Gomma Line doo Kragujevac
  • Ginekološka ordinacija Vezmar

kao i mnogi drugi znani i neznani poslovni saradnici

 

Elektro Diške Kragujevac

PARTNER KOME SE VERUJE

Tel 034 327 222

 

Reference

01.jpg